Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Danske virksomheders CO2-udledninger stiger mindre end produktionen

Flere brancher har dog haft en stigende CO2-intensitet, oplyser Danmarks Statistik.

klimakompensation
Foto: iStock_Sharply_done

Samlet set er de danske virksomheders CO2-udledninger steget mindre end deres produktion er steget. Det skriver Danmarks Statistik på baggrund af tal fra 2006 til 2018.

CO2-intensiteten, opgjort som ton CO2 pr. mio. kr. produktion, er derfor faldet for de danske virksomheder samlet set.

Øget produktion betyder dog, at danske virksomheder udleder mere CO2, selvom de har reduceret udledningen af CO2 fra produktionen.

I årene fra 2006 til 2014 faldt CO2-udledningerne ellers fra danske virksomheder. Men fra 2014 er CO2-udledningen fra de danske virksomheder igen begyndt at stige fra 63,5 mio. ton CO2 med knap fire procentpoint til 67,3 mio. ton i 2018, hvor de nyeste tal er fra.

De stigende udledninger skyldes i høj grad stigende udledninger fra transportbranchen, som fylder meget i den danske økonomi, skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse. Udledningerne fra energiforsyning er derimod faldet siden 2014.

– Udviklingerne i udledningerne fra transport – især international skibsfart – og energiforsyning er afgørende for den samlede udvikling i CO2-udledningerne fra de danske virksomheder, siger specialkonsulent i Danmarks Statistik, Ingeborg Vind og tilføjer:

– De stigende udledninger fra skibsfart skyldes i høj grad øget international søtransport foretaget af danske rederier. De faldende udledninger i energiforsyningen skyldes især omlægning til vedvarende energikilder.

Samlet har udledningerne i brancher uden for transport og energiforsyning ligget relativt jævnt. Men inden for de enkelte brancher har der også her været forskellige udviklinger.

– For eksempel udleder glas- og betonindustri væsentligt mere CO2 i 2017 end i 2014, siger Ingeborg Vind om branchen, der efter skibsfart, luftfart samt energiforsyning udleder mest CO2.

Figur_1_CO2_900Kilde: Danmarks Statistik, https://statistikbanken.dk/tabsel/221333
Anm.: CO2-udledning er her opgjort ekskl. CO2 fra afbrænding af biomasse.

I flere brancher med stort CO2-udslip stiger udledningerne mere end produktionen
Udover transport og energiforsyning er de fem brancher i den danske økonomi, som udleder mest CO2:

glas- og betonindustri
råstofindvinding
renovation
affaldsbehandling mv.
landbrug og gartneri
bygge og anlæg.

Tilsammen står de fem brancher for for 59 pct. af CO2-udledningerne fra danske virksomheder uden for transport og energiforsyning i 2017, skriver Danmarks Statistik.

CO2-intensiteten, målt som ton CO2 pr. mio. kr. produktion, er steget siden 2014 inden for både glas- og betonindustri, råstofindvinding samt renovation, affaldsbehandling mv.

I branchen glas- og betonindustri var CO2-intensiteten i 2016 og 2017 på omkring 140 ton CO2 pr. mio. kr. produktion. Det er det højeste niveau siden 2007, men dog lidt lavere end i 2000.

Inden for både råstofindvinding og renovation, affaldsbehandling mv. har CO2-intensiteten siden 2015 ligget på det højeste niveau i dette årtusinde – og langt over niveauet i 2000. Råstofindvinding omfatter bl.a. indvinding af olie og gas i Nordsøen, mens renovation, affaldsbehandling mv. bl.a. omfatter drift af affaldsforbrændingsanlæg med energiproduktion.

– De store forskelle mellem branchernes CO2-udledninger og CO2-intensiteter skal ses i sammenhæng med deres produktionsprocesser. I nogle brancher er der meget betydelige procesrelaterede CO2-udslip, ud over dem der knytter sig til energiforbruget, siger Ingeborg Vind og tilføjer:

– For glas- og betonindustrien udgør de procesrelaterede CO2-udslip omkring 45 pct. af de samlede udslip, hvilket hænger sammen med produktionsprocesserne, idet råvarerne afgiver CO2 under processen.

Inden for landbrug og gartneri er CO2-intensiteten faldet jævnt siden årtusindeskiftet og var i 2017 på det laveste niveau i perioden, nemlig 34 pct. lavere end i 2000.

Bygge og anlægsbranchens CO2-intensitet har fra 2000 til 2017 været stabil.

Figur_3_CO2_900Kilde: Danmarks Statistik, https://statistikbanken.dk/tabsel/221334 og https://statistikbanken.dk/tabsel/221335
Anm.: CO2-udledninger er ekskl. udledninger fra afbrænding af biomasse.

Vind og biomasse sænker udledninger fra energiforsyningsbranchen 
CO2-udledningerne fra energiforsyningsbranchen, som blandt andet inkluderer kraftværker, er faldet markant fra 29,5 mio. ton i 2003 til 7,1 mio. ton i 2018.

I 2003 blev der udledt 496 ton CO2 for hver mio. kr. produktion i energiforsyningen, det tal var i 2017 faldet til 154 ton.

– Det kraftige fald i både CO2-udledninger og CO2-intensitet fra energiforsyning skyldes i høj grad, at man er gået over til vedvarende energikilder og væk fra kul og olie. Det gælder især vindenergi, men også i de senere år omlægning til biomasse, da CO2 fra afbrænding af biomasse ikke tæller med i udledningerne i denne sammenhæng, siger Ingeborg Vind.

Figur_4_CO2_900Kilde: Danmarks Statistik, http://www.statistikbanken.dk/MRU1 og http://www.statistikbanken.dk/NABP69
Anm.: CO2-udledninger er ekskl. udledninger fra biomasse.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.