Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Navne

Klimarådet vokser med to næstformænd

To nye næstformænd og to nye rådsmedlemmer skal styrke Klimarådet.

Klimarådets ni medlemmer. Fra venstre: Katherine Richardson, Niels Buus Kristensen, Marie Trydeman Knudsen, Peter Møllgaard (formand), Bente Halkier, Per Heiselberg, Poul Erik Morthorst, Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) og Jørgen Elmeskov (næstformand). Foto: Klimarådet

– Klimarådet har fået en række vigtige opgaver i forbindelse med den nye klimalov, så der er masser at tage fat på for de nye næstformænd,” siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet, i en pressemeddelelse om de to nye næstformænd, som fremover skal assistere ham.

Det er et resultat af den nye klimalov, som styrker Klimarådet.

Jette Bredahl Jacobsen er professor i miljø- og ressourceøkonomi og viceinstitutleder for forskning ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Hun får selskab af Jørgen Elmeskov, som ifølge meddelelsen har stor erfaring med samfundsøkonomiske analyser og rådgivning om økonomisk politik. Han har bl.a. tidligere været medlem af Klimakommissionen og var tidligere ledende medarbejder ved OECD.

De to næstformænd har begge været medlemmer af Klimarådet siden oprettelsen i 2015 og har derfor grundig erfaring med Klimarådets arbejde. De vil ligesom formanden repræsentere Klimarådet i hele dets bredde.

Ud over udpegelsen af to nye næstformænd er Klimarådet med vedtagelsen af den nye klimalov også blevet udvidet med to nye rådsmedlemmer.

Det skete tidligere på sommeren med Bente Halkier, som er Klimarådets ekspert inden for adfærdsforskning, og Per Heiselberg, som er Klimarådets ekspert på bygningsområdet.

– Kli­ma­rå­det skal i de kom­men­de år le­ve­re uvil­dig rå­d­giv­ning til re­ge­rin­gen og Fol­ke­tin­get om de nød­ven­di­ge kli­ma­til­tag, som Dan­mark skal igang­sæt­te for at nå 70-pro­cents­må­let i 2030 og målet om kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050. Det er en stor om­stil­ling af hele sam­fun­det, og det er der­for vig­tigt med en bred fag­lig eks­per­ti­se blandt Kli­ma­rå­dets med­lem­mer, siger Peter Møl­l­gaard, som ifølge den nye klimalov også er forpligtet til at sikre en bred faglighed i Klimarådet.

Han tilføjer:

– Om­stil­lin­gen til et kli­ma­neut­ralt Dan­mark kom­mer blandt andet til at af­hæn­ge af vores evne til skære i ud­led­nin­ger­ne af driv­hus­gas­ser fra vores byg­nin­ger og af en grund­læg­gen­de æn­dring af vores vaner og ad­færd. Der­for er jeg rig­tig glad for at kunne byde pro­fes­sor Bente Hal­ki­er og pro­fes­sor Per Hei­sel­berg vel­kom­men i Kli­ma­rå­det.

Bente Hal­ki­er bli­ver Kli­ma­rå­dets eks­pert i ad­færds­forsk­ning. Hun har ar­bej­det som pro­fes­sor i so­cio­lo­gi ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet siden 2016. Inden da var hun pro­fes­sor ved RUC. Bente Hal­ki­er for­sker sær­ligt i ad­færd og vaner for­bun­det med fø­de­va­rer, for­brug og mad­kul­tur, og leder forsk­nings­grup­pen Cul­tu­re and Civil So­cie­ty.

Per Hei­sel­berg bli­ver Kli­ma­rå­dets eks­pert på byg­nings­om­rå­det. Han har ar­bej­det som pro­fes­sor ved Aal­borg Uni­ver­si­tet siden 2010. Inden da var han gæ­ste­pro­fes­sor på Tokyo Po­lyte­ch­nic Uni­ver­si­ty i Japan og på Chongqing Uni­ver­si­ty i Kina. Per Hei­sel­berg for­sker sær­ligt i byg­nin­gers ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet og ener­gi­for­brug både i en dansk kon­tekst og in­ter­na­tio­nalt i IEA-re­gi. Han var des­u­den med­lem af Ener­gi­kom­mis­sio­nen i 2016-2017 og er i dag med­lem af Ener­gik­la­ge­næv­net.

Forsiden lige nu:

Polestar følger værdikæden med blockchain

I 2027 skal alle batterier have et digitalt pas. Elbilproducenten Polestar er gået foran og tracker allerede nu en række metaller. Både myndigheder og forbrugere kræver i stigende grad transparens.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.