Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Debat

Moderaterne: EU skal have en hovedrolle i bæredygtig politik

POLITIKERNE HAR ORDET. Bæredygtighed, miljø og klima er globale udfordringer, som vi derfor skal løse på tværs af grænser. EU er nøglen til en fælles effektiv indsat, mens vi herhjemme skal skærpe den nationale regulering. Sådan lyder mærkesagerne fra folketingskandidat for Moderaterne, Lars Philipsen Prahm.

Lars Philipsen Prahm deler Moderaternes bæredygthedspolitik frem mod det kommende valg. Foto: Moderaterne/ Claus Peuckert.

Debatindlæg af Lars Philipsen Prahm, folketingskandidat, Moderaterne, fhv. direktør DMI & fhv. generaldirektør, EUMETSAT

Ambitionerne om bæredygtighed er at tilfredsstille menneskelige behov for nuværende generation uden at begrænse tilfredsstillelse af fremtidige generationers behov. Der bør tages hensyn til bæredygtighed alle steder i samfundet både individuelt, i den offentlige sektor og i den private sektor.

FNs 17 verdensmål angiver de mange mål, som fordrer en indsats for at sikre en bedre verden i fremtiden. Nogle af de væsentligste mål som der er særlig fokus på er klima, miljø og menneskerettigheder.

Bæredygtighed er en global udfordring som kræver en indsats fra hver enkelt individuelt og fra nationer og internationale fællesskaber. EU spiller en særlig rolle som en af verdens store økonomier. EU-lovgivning vil styre en harmoniseret ensartet indsats i alle medlemslande og få afgørende indflydelse på resten af verden i kraft af den store globale samhandel.

En effektiv indsats kræver at markedsmekanismerne ikke udsættes for kompromittering af den frie konkurrence, og det betyder at alle leverandører, dvs. virksomheder og deres underleverandører både indenfor og udenfor EU skal behandles ensartet. EU-lovgivningen får herved en helt afgørende påvirkning af hele det globaliserede handelssystem, og vil således blive en stor fordel for en betydelig del af klodens miljø, klima og befolkning.

SERIE: POLITIKERNE HAR ORDET

Frem mod valget sætter Sustain Report fokus på lovgivningsarbejdet omkring bæredygtighed. Vi har derfor inviteret alle partiers ordfører på området til at dele, hvad de har på tegnebrættet i deres parti. Politikerne har ordet til at belyse bæredygtighed bredt indenfor klima og miljø, og social bæredygtighed. Det gælder alt fra virksomhedernes ESG-arbejde, menneskerettigheder og CO2-afgifter til diversitet og inklusion, governance og rapporteringsregler.

Bæredygtige reguleringer og udfordringer

For at sikre bæredygtigheden har EU en række initiativer i gang, herunder især Taksonomien, som har seks klima og miljømål:

  • Modvirkning af klimaændringer.
  • Tilpasning til klimaændringer.
  • Bæredygtig anvendelse af vand og havene.
  • Omstilling til cirkulær økonomi.
  • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening.
  • Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystem.

For at være bæredygtig skal følgende fire kriterier være opfyldt:

  • Bidrage væsentligt til at nå et eller flere af de 6 klima og miljø mål.
  • Må ikke skade nogen af de 6 klima og miljø mål.
  • Overholde krav om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.
  • Opfylde EU’s tekniske screenings kriterier.

Taksonomien understøttes af de supplerende direktiver om den ikke finansielle rapportering (CSRD) og om menneskerettigheder og arbejdstager rettigheder (Due Dilligence) samt om produkt standarder der er under udarbejdelse (ESPR).

Moderaterne tilslutter sig hele EU’s indsats på bæredygtighedsområdet men lægger vægt på, at de berørte parter specielt virksomhederne høres og, at der tages udstrakt hensyn til, at de administrative systemer ikke må have væsentlig negativ indflydelse på især de små og mellemstore virksomheder, og ikke må forvride konkurrencen i den frie markedsøkonomi indenfor EU og i forhold til virksomheder udenfor EU.

Læs mere: Venstre: Danmark skal bevare den grønne førerposition

Her ses en særlig udfordring når der skal stilles krav til underleverandører fra fjerne lande, krav som små og mellemstore virksomheder kan have meget vanskeligt ved hvis overhovedet mulighed for at kontrollere.

Hvis der foreslås lovpligtig kontrol af oplysninger om klimabelastning, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder fra underleverandører og distributions led ( scope 3), som vedrører kilder, som virksomheder ikke selv kontrollerer, må en EU’s regulering defineres således, at virksomhederne ikke stilles overfor en umulig eller meget bekostelig opgave. Dette forudses at blive en særlig udfordring i den nærmeste fremtid.

Politiske fokusområder

Energi og emballage er områder som bør have særlig opmærksomhed da disse områder har stort potentiale til regulering og således til at fremme bæredygtighed. En EU-klima og emballage mærkning af forbrugsvarer vil være meget ønskeligt og have stor interesse for forbrugerne.

Der er behov for at følge udviklingen i CO2 reduktionerne i forbindelse med de besluttede CO2-afgifter. Hvis det viser sig at afgifterne ikke er et passende og balanceret incitament må yderligere tiltag overvejes.

Læs mere: Alternativet: Vi skal turde sætte klimakrav og kickstarte en omvæltning af samfundsstrukturer

Der er desuden et behov for national opgørelse af Danmarks totale CO2-belastning fra al aktivitet her i landet og med tillæg fra CO2-belastning ved produktion og transport af indkøbte varer fra udlandet, samt beregning af CO2-reduktionen som dansk eksport bidrager til fra f.eks. vindmøller, pumpe, forskellig elektronik og andre produkter.

Hele bæredygtighedsindsatsen vil kræve omfattende registreringer og kontroller som er udgiftskrævende, og inden direktiver og lovgivning besluttes bør de administrative og økonomiske belastninger klargøres og søges minimeret mest muligt uden at målopfyldelsen kompromitteres.

Der skal ydes en national indsats for bæredygtighed, men samtidigt holdes for øje, at Danmark kun repræsenterer mindre end en promille af jordens befolkning. Vi skal derfor også bidrage mest muligt til bæredygtigheden for det globale klima, miljø og levevilkår, som er afgørende for hele klodens fremtid.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.