Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Debat

CARE: Positiv bæredygtighedsplan fra Nestlé med et par knaster

Adm. direktør i CARE savner, at Nestlé forholder sig mere til, at klimaforandringerne nu.

CARE
Rasmus Stuhr Jakobsen, Generalsekretær CARE Danmark. Foto: CARE.

Indlægget er en kommentar til Nestlés nye omfattende bæredygtighedsplan og er skrevet af Rasmus Stuhr Jakobsen, Adm. direktør og generalsekretær, CARE Danmark. 

Helt overordnet er det rigtig positivt – og helt nødvendigt – at også Nestlé nu forpligter sig til at opnå klimaneutralitet. Det er ligeledes positivt – og absolut en forudsætning for at lykkes med det –, at det ikke blot gælder i Nestlés egne scope 1 aktiviteter, men indbefatter hele værdikæden. For det er jo hér – altså i leverandør-leddene og i den efterfølgende anvendelse af produkterne – langt størstedelen af den samlede klimabelastning finder sted.

Som det er tilfældet for langt de fleste virksomheder, er det i selve udvindingen af råmaterialer, hvilket i Nestlés tilfælde er landbruget, at den største klimabelastning finder sted. For Nestlé gælder det, at kun ca. 5% af den CO2e-udledning, som de nu har fremlagt planer for, sker i de dele af værdikæden, de selv ejer og dermed har direkte kontrol over (navnlig energiforbrug til deres egne enheder).

Den resterende CO2e-udledning finder sted i:

  • Landbruget / dyrkning (71,4%, 65,6 millioner tons CO2e)
  • Produktion af produkter (7,7%, 7,0 millioner tons CO2e)
  • Emballage (11,9%, 11,0 millioner tons CO2e)
  • Varetransport (8,2%, 7,5 millioner tons CO2e)
  • Medarbejdertransport og rejseaktiviteter (0,8%, 0,8 millioner tons CO2e).

Det er positivt, at Nestlé ikke kun ønsker at blive klimaneutrale i 2050, men tager leverandørkæden ”med på rejsen”. Nestlé vil således investere i, at f.eks. de ca. 500.000 landbrug, der leverer afgrøder til Nestlés produkter får hjælp og støtte til at omstille deres produktioner og metoder, og derved kan fastholde deres livsgrundlag, og også – i hvert fald ifølge planerne – øge indtjeningen.

Vækst, indtjening og reduceret klimaeffekt
Mange af de metoder til at skabe mere driftige og modstandsdygtige landbrug i det globale syd, som Nestlé lister op som løsninger, de kommer til at implementere, er nogle vi kender i forvejen, og som vi også i CARE har promoveret og implementeret rundt om i verden igennem længere tid.

Det gælder f.eks. ved at udbrede såkaldt ’Agro-forestry’ – altså en type landbrug, hvor man kombinerer skov-plantning med dyrkning af mindre afgrøder, ved at tilplante landområder, der støder op til vandområder for at beskytte disse mod yderligere erosion (f.eks. mangrove i Vietnam), ved at indføre et rotationsprincip for forskellige afgrøder, ved bedre udnyttelse af kompost, og mange andre ting.

Erfaringerne fra CAREs projekter, men også fra f.eks. indførelse af FSC-certificering for skovdrift, fra BCI-certificering-processen (Better Cotton Initiative, som er bæredygtighedskriterier for bomuldsdyrkning), har vist at det bestemt kan lade sig gøre, at øge bønders indtjening samtidig med, at der indføres meget mere bæredygtige dyrkningsmetoder.

Det giver god mening, at Nestlé er med til at sikre indførelse bæredygtige teknikker tilbage igennem værdikæderne

At mere bæredygtig landbrug er bedre økonomisk – også for bønderne – skyldes erfaringsmæssigt primært følgende række forhold:

  1. Bæredygtige dyrkningsmetoder, som dem Nestlé agter at indføre, sikrer større og mere konsistent udbytte – også på længere sigt.
  2. Hvis man er helt eller delvist sikret, at kunne afsætte sine produkter, er man mere tilbøjelig til at investere i de nødvendige omstiller og forbedringer, hvilket gør ens landbrug mere effektivt.
  3. Man kan vedblive med at dyrke afgrøder på de samme arealer, fordi man ikke udpiner jorden.
  4. Man sparer penge på ikke at skulle indkøbe dyre sprøjtegifte og kunstgødning, hvilket nedbringer driftsomkostningerne og øger éns profitmargin.

Det giver altså god mening, at Nestlé er med til at sikrer indførelse bæredygtige teknikker tilbage igennem værdikæderne. Den største forandring kommer ofte når dén, der skal aftage det der produceres, stiller krav til hvordan det bliver produceret. Det gælder i høj grad også for den store mængde små-bønder, der også leverer afgrøder til Nestlés produkter.

Bønder er presset af klimaforandringer
Når det er sagt, så er det også væsentligt at pege på, at rigtig mange mennesker, der i dag lever af landbrug i det globale syd, er under meget stort pres pga. klimaforandringer. Det gælder også mange af de bønder, der skal være med til at forstå Nestlé rejse mod klimaneutralitet.

Vi savner, at Nestlé forholder sig mere til, at klimaforandringerne allerede nu betyder ændrede vejrforhold

Vi savner, at Nestlé forholder sig mere til, at klimaforandringerne allerede nu betyder ændrede vejrforhold mange steder, hvor man f.eks. dyrker kakao, som er én af de afgrøder, Nestlé benytter. Det gælder f.eks. i Ghana, hvor den gennemsnitlige temperatur i den nordlige del af landet er steget med ca. 2 grader, hvilket som blandt har stor effekt for f.eks. dyrkning af kakao.

Det er positivt, at Nestlé nu vil forpligte sig til 100% bæredygtighedscertificeret palmeolie i 2023, og det samme for kakao og kaffe i 2025. Og også at de vil sikre, at der deres primære værdikæder arbejdes for 100% stop af afskovning. Også hér kunne man måske godt ønske, at de satte endnu mere skub i hastigheden, og arbejdede for at nå målene endnu hurtigere, for konventionel dyrkning af disse afgrøder har traditionelt en betydelig klima- og afskovningseffekt.

Landrettigheder og industriproduktion
Dyrkning af afgrøder til Nestlés produkter optager meget store landområder, og vi ser i dag i en lang række lande, at mindre landbrugssamfund er under massivt pres grundet omlægning til storskala industriproduktion. Det har stor betydning for rigtig mange mennesker, som mister deres landbrug, og dermed ikke længere kan brødføde sig selv, og slet ikke kan producere nok til også at have noget at sælge af.

I Nestlés plan er FPIC nævnt i sammenhæng med landrettigheder, og det er selvfølgelig, i vores optik, et ekstremt vigtigt element, at de sikrer, at de medvirker – og i kraft af deres størrelse og indflydelse, faktisk sætter sig i spidsen for – at modgå den negative sociale udvikling.

Er planen overbevisende?

Det er en omfattende plan, som bestemt tager fat om Nestlé’s største klimagasudledninger, og som også fremlægger umiddelbart realistiske og opnåelige planer for at nedbringe dem. Nestlés plan forholder sig konstruktivt og konkret til reduktionen af den direkte og indirekte klimabelastning.

Men planen forholder sig ikke helt så udførligt til hvilke betydning klimaforandringerne, som allerede i dag påvirker f.eks. afgrøder, dyrkningsmetoder og leveforhold, vil få for de fremsatte løsninger. Det er jo formentlig noget, de er langt i tankerne og planerne for, det er blot ikke så tydeligt i denne plan.

Det er meget vigtigt, at den relativt omfattende omlægning af Nestlés primære værdikæder ikke får negativ betydning

Omlægning af værdikæder må ikke få negative konsekvenser
Det er meget vigtigt, at den relativt omfattende omlægning af Nestlés primære værdikæder ikke får negativ betydning for de mange millioner mennesker, der på den ene eller anden måde er tilknyttet den, og hér er det væsentligt at have for øje, hvor sårbare mange af småbønderne er, som følge af klimaforandringer, og pga. pres om omlægning til storskala industriproduktion.

Det er f.eks. helt centralt at sikre, at plantning af 20 millioner træer sker på en bæredygtig og inddragende måde. Der skal derfor rigtig meget fokus på netop den del af planen, som handler om at give bønder og småproducenter vedvarende og rentable afsætningskanaler for de mere bæredygtige afgrøder, og til det også sikre, at de får del i investeringsmidlerne.

Samtidigt skal der meget stort og konstant fokus på, at landrettigheder overholdes, og at småbønders muligheder ikke afskæres. Det er noget af det, som en ekstern tredjepart skal medvirke til at holde ekstra øje med, og som fordi der nogle steder er tale om en helt generel udvikling, ikke kun er betinget af Nestlés ageren og fremtidige planer.

Hér er det ekstremt væsentligt at sikre opfølgning og validering, og i den sammenhæng kunne det måske være relevant for dem, Nestlé vælger til opgaven, at sikre inddragelse og medvirken fra det eksisterende civilsamfund til løsning af den opgave.

En spændende plan, som vil kunne have transformativ betydning for rigtig mange mennesker

Massiv bæredygtig omstilling styrker Nestlé
Men hvis det sker i tilstrækkelig grad, er det en spændende plan, som vil kunne have transformativ betydning for rigtig mange mennesker, og gennem udbredelse og standardisering af bæredygtige standarder, også medvirke til at gøre det bæredygtige, klimaneutrale og socialt ansvarlige landbrug almindeligt.

Man kan måske godt sige, at med tanke på hvor længe det har været helt åbenlyst, at landbrugssektoren står for en meget stor del af menneskers samlede klimapåvirkning, kan man måske godt undre sig en lille smule over, at Nestlé ikke allerede har implementeret en lang række af tingene for længst. På side 7 i planen for at nå Net Zero, skriver Nestlé sågar: ”As a company at the start of its net zero journey”.

Det er jo åbenlyst, at landbruget – navnlig i det globale syd –, allerede i dag påvirkes massivt af ændringer i klimaet, så det er jo i høj grad en varetagelse af egne fremtidige forretningsmuligheder, at være med til at gennemføre en massiv bæredygtig omstilling af landbruget i det hele taget.

Forsiden lige nu:

Polestar følger værdikæden med blockchain

I 2027 skal alle batterier have et digitalt pas. Elbilproducenten Polestar er gået foran og tracker allerede nu en række metaller. Både myndigheder og forbrugere kræver i stigende grad transparens.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.