Ingeniørdocentstilling til Forskningscenter, VIA University College

Ansøgningsfrist 31. maj 2019 – Horsens

Center for forskning og udvikling for byggeri, energi, vand og klima,
VIA University College, Horsens søger en ingeniørdocent, der kan
planlægge, styre og evaluere forskning- og udviklingsaktiviteter
inden for VIAs satsning inden for industriel mikrobiologi,
biokorrosion og proces-bioteknologi, og som selvstændigt og
innovativt er i stand til at udvikle ny viden til gavn
for de uddannelser, erhverv og professioner, hvor VIA spiller
en væsentlig rolle. Vi ønsker en højt kvalificeret medarbejder,
der har sit faglige interessefelt inden for industriel mikrobiologi,
biokorrosion og proces-bioteknologi.

Bliv en del af Forskningsgruppen for byggeri, energi, vand og klima
Grundet ønsket om en udvidelse og styrkelse af kompetencer samt
igangsættelse af mange nye projekter søger Forskningscentret for
byggeri, energi, vand og klima på VIA University College en ny kollega
i form af en Docent. Forskergruppen har fokus på forsyning
(drikkevand, spildevand, biogas og fjernvarme), fagområder inden for
energi (jordvarme, energilagring og køling), jord og
grundvandsressourcer (forurening og naturlig grundvandskvalitet)
samt klimaforebyggelsesløsninger. Desuden deltager
Forskningsgruppen i undervisnings- og vejledningsaktiviteter
på bl.a. Klima og forsyningsingeniøruddannelsen og i efter- og
videreuddannelsesaktiviteter for branchen.
I tæt samarbejde med vandbranchen har vi stor succes med forsknings-
og udviklingsprojekter. Det er i høj grad medarbejderne, der er med
til at forme projekterne.

Om stillingen
Ansøgeren skal have et kvalifikationsniveau svarende til ph.d.,
og ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et eksternt
bedømmelsesudvalg. Som Docent skal du bidrage afgørende
til forsknings- og udviklingsaktiviteterne inden for centres
forskningssnitflader, bidrage til undervisningen på VIAs uddannelser,
og du skal samtidig udvikle nye projekter inden
for byggeri, energi, vand og klima.

Du skal derfor kunne styrke forskningsgruppens faglige kompetencer
indenfor ét eller flere af følgende eller tilstødende arbejdsområder:

• Anvendt mikrobiologi: Positiv anvendelse af mikroorganismer
i procesanlæg og bioremedieringsprocesser
• Overvågning: Anvendelsen af molekylærbiologiske værktøjer til
overvågning af fx vandkvalitet
• Sensorer: Test og vurdering af kemiske, fysiske og mikrobiologiske
sensorer i forsyningsbranchen
• Biokorrosion: Modellering af biofilm og mikrobiologiske
korrosionsprocesser (biokorrosion)
• Korrosion: Indgående kendskab til Corrosion Management Systemer
(CMS) for industrielle systemer

• Materialer: Vurdering af materialevalg til forsyningsbranchen
(onshore og offshore)
• Generelt: Kandidaten skal have en solid baggrund inden for
anvendt mikrobiolog, biokorrosion samt processer og materialer
anvendt i forsyningsbranchen

Følgende arbejdsområder kunne blive en del af din hverdag

• Forskning og udvikling inden for forskningsgruppens fokusområder
• Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter med eksterne samarbejdspartnere
• Feltarbejde og eksperimentelt laboratoriearbejde
• Formidling og publicering af projektresultater
• Profilering og deltagelse i netværk og konferencer inden for fagområdet
• Udformning og ansøgninger til nye projekter
• Undervisning på relevante ingeniøruddannelser inden for dit fagområde
• Udvikling af nye kurser/efteruddannelseskurser
• Projektvejledning af danske og internationale studerende ofte i
samarbejde med erhvervslivet

Krav til ansøgeren
• Har kvalifikationsniveau svarende til ph.d.
• Er i stand til selvstændigt at planlægge, styre og evaluere
forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for faget
• Besidder dokumenteret, anvendelsesorienteret viden,
herunder såvel teoretisk som praktisk på højt niveau inden for faget,
således at ansøgeren er i stand til selvstændigt at udvikle ny viden og
bringe ny viden i spil i forhold til udvikling af fagområdet
• Besidder høje skriftlige sprogkompetencer som minimum i dansk og engelsk
• Har undervisningserfaring og erfaring med udvikling af undervisning,
herunder at ansøger er højt kvalificeret i forhold til formidling af teori
og inddragelse af praksis inden for fagområdet

Vi tilbyder
Et alsidigt og personligt udviklende job med muligheder for at skabe
din egen jobprofil og udvikle din forskningskarriere.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst og aftaler.
Endvidere sker ansættelse i henhold til Stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen
og eksportingeniøruddannelsen:
https://cirkulaere.modst.dk/cirkulaerer/19970120-stillingsstruktur-veddiplomingenioeruddannelsen-
og-eksportingenioeruddannelsen/

Ansættelsesstedet vil være VIA University College, Campus Horsens,
Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, men der kan også forekomme
opgaver på VIA University Colleges andre lokaliteter i Region Midtjylland.

Stillingen er uden højeste arbejdstid.

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Forskningschef
for byggeri, energi, vand og klima, Theis Raaschou Andersen på Thra@via.dk.

Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystemog medsend følgende til
din ansøgning:

• CV indeholdende dokumentation for uddannelse, forskning og projektledelse
samt erhvervs-, formidlings- og undervisningsmæssig erfaring.
• Publikationsliste

Vi skal have din ansøgning senest 31. maj 2019

Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 38 – 39.

Stillingen ønskes besat pr 1. november 2019.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk
Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger

Søg jobbet online